Regulamin szkoleń organizowanych przez KOMAKO Akademia S.C.

§ 1 Organizator

Organizatorem szkoleń jest firma KOMAKO S.C. Dariusz Łukowiak, Wojciech Mikulski, Maciej Żukowski, z siedzibą we Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 46, tel. (22) 862 05 70, fax: (22) 862 05 71, NIP: 5272602810.

§ 2 Przepisy dotyczące szkolenia

Osoby delegowane na szkolenie przez podmiot zwany „Zamawiającym” powinny przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych określonych przez firmę KOMAKO AKADEMIA S.C. zwanej dalej Organizatorem Kursu.

§ 3 Odpowiedzialność

Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych. W szczególności dotyczy to wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia w ich pracy zawodowej.

§ 4 Rezerwacja

Rezerwacja miejsc na szkolenie powinna być dokonana na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym Organizatora Kursu. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie WWW oraz w oddziałach Organizatora Kursu. Rezerwacja powinna zostać doręczona do Organizatora Kursu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 5 Cena

O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w umowie o świadczenie usług szkoleniowych. Jeśli taka umowa nie została zawarta to wysokość należności będzie zgodna z cenami określonymi w Cenniku Kursów Organizatora Kursu. Cena za szkolenie obejmuje również materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

§ 6 Warunki płatności

Należność za uczestnictwo w kursie Zamawiający powinien uregulować przed jego rozpoczęciem, w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, przelewem na konto podane na formularzu zgłoszeniowym lub gotówką nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu.

§ 7 Data rozpoczęcia kursu

Czas każdego kursu jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym. Organizator Kursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż 4. W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostaną zwrócone wpłacone już kwoty, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

§ 8 Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Organizatora, na który wcześniej przesłano Zgłoszenie na szkolenie.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

dokonane do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwróci Zamawiającemu albo Uczestnikowi całą wpłaconą należność za szkolenie (jeżeli została wniesiona),

dokonane później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator ma prawo zatrzymać całą uiszczoną należność za udział w szkoleniu, a Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia finansowe. Na prośbę Zamawiającego/Uczestnika Organizator może wyrazić zgodę na odbycie szkolenia w innym terminie, ale nie później niż 3 miesiące od daty pierwotnego szkolenia.

§ 9 Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane.

§ 10 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia właściwym będzie Sąd powszechny.

Scroll to Top