Regulamin sklepu internetowego komako.pl

Obowiązuje od  25.05.2018r.

Sklep internetowy KOMAKO, działający pod adresem sklep.komako.pl prowadzony jest przez: KOMAKO Sp. z o.o., z siedzibą główną w Szczecinie przy ul. Mieszka I 82/83, kod pocztowy 71-011 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327747 wysokość kapitału zakładowego – 170.000,- PLN; Regon 810690928; NIP 852-10-16-580

§ 1 Definicje

Sklep.komako.pl – organizator sklepu KOMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Klient – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej z 02.07.2004r.(Dz. U. 2010 Nr 220 poz. 1447 tj. z późn. zm.), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument).

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Umowa zawarta na odległość   –  umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy sklep.komako.pl, przyjmuje zamówienia klientów na towary handlowe i usługi oferowane do sprzedaży na stronie internetowej sklep.komako.pl za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Po wybraniu towarów lub usług z oferty sklepu internetowego sklep.komako.pl, przy pomocy formularza zakupowego i zatwierdzeniu chęci zakupu, Klient zostaje poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail), że jego zamówienie dotarło do sklepu sklep.komako.pl.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje kiedy: 
3.1. w przypadku zamówienia, płatnego przy odbiorze lub przelewem – Klient mailowo otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia, które zostanie wysłane do Klienta po zatwierdzeniu zamówienia przez obsługę sklepu. W procesie składania zamówienia Klient po założeniu i aktywowaniu swojego konta użytkownika sklepu, wypełni formularz zakupowy (specyfikację wybranych towarów i usług) podając dane osobowe , adres i/lub dane firmy, którą reprezentuje, niezbędne do prawidłowej wysyłki i przygotowania dokumentów sprzedaży przez sklep sklep.komako.pl
3.2. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty. Proces składania zamówienia wygląda identycznie jak w ustępie powyżej.

4. Sklep sklep.komako.pl przystępuje do sprzedaży towarów i usług oraz wysyłki ich do Klienta potwierdzając ten fakt przez zmianę statusu zamówienia jako zamówienie zrealizowane
4.1. w przypadku zamówień płatnych przelewem po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe firmy KOMAKO Sp. z o.o. w ciągu 1 dnia roboczego od tego momentu. Numer aktualnego konta bankowego otrzymają Państwo na fakturze pro forma. 
4.2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w ciągu 1 dnia roboczego od momentu weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownika sklepu sklep.komako.pl z Klientem
4.3. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową w ciągu 1 dnia roboczego od momentu autoryzacji karty przez operatora systemu płatniczego.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany pocztą elektroniczną o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia po zalogowaniu na konto użytkownika sklep.komako.pl do czasu gdy zamówienie posiada status „oczekujące na realizację”. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep sklep.komako.pl zastrzega sobie możliwość jednostronnego odstąpienia od transakcji i anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie  osobnym e-mailem.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia, tj. powiadomienia Klienta mailem o realizacji zamówienia. Klient może anulować złożone zamówienie w całości do momentu gdy jego status w sklepie sklep.komako.pl w panelu Klienta jest widoczne ze statusem „oczekujące na realizację”. Wprowadzanie zmian w zamówienie po tym czasie nie jest możliwe, w szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z Działem Handlowym KOMAKO Sp. z o.o. pocztą elektroniczną pod adresem sklep@komako.pl

9. Wszystkie ceny towarów podawane są w sklepie sklep.komako.pl w złotych polskich w dwóch wartościach netto (bez podatku VAT) i brutto (zawierającej podatek VAT).

10. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

11. Sklep sklep.komako.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Sklepu oraz wycofywania starych towarów bądź usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

12. Dostawa towarów handlowych do siedziby klienta odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy towarów handlowych zostaną uwzględnione na fakturze VAT jako dodatkowa pozycja lub też powyżej określonej wartości zamówienia nie będą doliczane. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklep.komako.pl

13. Realizacja usług zakupionych w sklepie sklep.komako.pl odbywa się w wybranej przez klienta na formularzu zamówienia siedzibie i lokalizacjach firmy KOMAKO na terenie Polski (lista adresów na stronie www.komako.pl w sekcji Kontakt) lub też w drodze oddzielnych ustaleń z pracownikiem sklepu sklep.komako.pl w innym miejscu np. siedzibie klienta. Ta sama regulacja dotyczy także czasu wykonania usługi.

14. Czas realizacji zamówień na towary handlowe jest różny i zależy od ich rodzajów i dostępności oraz wybranego przez klienta sposobu dostawy. Sklep sklep.komako.pl dokłada wszelkich starań aby towary handlowego z jego oferty były zawsze dostępne i docierały do klientów bez opóźnień.

Jeżeli  kupującym jest konsument, czas realizacji zamówienia na towar handlowy nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba  że umowa stanowi inaczej.

15. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości chyba że Klient wskaże inaczej i zaaprobuje koszty kilku dostaw częściowych, takie ustalenie wymaga każdorazowo ustalenia z pracownikiem sklepu sklep.komako.pl -pocztą elektroniczną.

16. Przewidywane są następujące czasy dostaw po skompletowaniu zamówienia 
16.1. Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze 
16.2. Odbiór osobisty w siedzibach sklepu sklep.komako.pl na terenie wybranych miast w Polsce (lista siedzib na stronie www.komako.pl w sekcji Kontakt), przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy 
16.3. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-5 dni roboczych 

17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 3 Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski z wyłączeniem w ust. 3:
1.1. kartą kredytową: należność pobierana jest po autoryzacji karty zgodnie z regulacjami wydawcy karty oraz operatora płatności firmy eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa i banku pośredniczącego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa 
1.2. ePrzelewem: należność pobierana jest zgodnie z regulaminami operatora płatności firmy eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa oraz banków pośredniczących w transakcji (sposób płatności i bank wybiera Klient sklepu komako.pl)
1.3. przelewem bankowym na konto sklepu sklep.komako.pl
1.4. płatność przy odbiorze, dotyczy tylko przesyłek kurierskich nie jest możliwa przy dostawie za pośrednictwem Poczty Polskiej, należność pobiera kurier 
1.5. płatność gotówką jeśli klient wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty w jednej z siedzib sklepu sklep.komako.pl na terenie Polski

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.

3. W przypadku usług szkoleniowych Klient może wybrać ograniczoną listę form płatności do płatności przelewem bankowym lub płatności gotówką.

§ 4 Gwarancja i procedura zgłaszania reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta (gwaranta). Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta (gwaranta). 

W przypadku oprogramowania komputerowego warunki gwarancji określone są w dokumencie licencji, który Klient otrzymuje wraz z oprogramowaniem. Aktualne warunki licencji i gwarancji publikowane są na stronach internetowych producentów oprogramowania, w celu umożliwienia Klientowi zapoznania się i akceptacji przez zakupem. Dane producentów oprogramowania można znaleźć na ich stronach internetowych:

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem sklepu sklep.komako.pl. lub w przypadku konsumentów z uprawnień przysługujących mu od sklepu.komako.pl z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej  z umową.    

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy  sprzedanej z umową,  konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie.komako.pl Uprawnienie z tytułu rękojmi  przysługuje w ciągu 2 (dwóch lat) od daty doręczenia towaru. W przypadku,  gdy konsument stwierdził istnienie wady fizycznej rzeczy sprzedanej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

4. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na swój koszt przesyłką pocztową pod adres sklepu:

KOMAKO Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 82-83
71-011 Szczecin

lub dostarczyć do jednej z siedzib wskazanych na stronie www.komako.pl w sekcji Kontakt.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupu oraz oddzielnie opis przyczyny reklamacji.

5. Sklep sklep.komako.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie określonym w treści gwarancji , a gdy go nie określono niezwłocznie, ale nie później w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep sklep.komako.pl przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy lub uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Dodatkowo sklep zwróci Klientowi koszty przesyłki wadliwego towaru do sklepu. Wyjątek stanowi oprogramowanie komputerowe, gdzie uznanie reklamacji przez Sklep kończy się wymianą uszkodzonego nośnika lub wadliwej dokumentacji.

7. W przypadku gdy kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego  przez sklep usunięcia wady,  żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad albo złożyć oświadczenie  o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona. Jeżeli sklep nie ustosunkuje się do żądania konsumenta w terminie 14 dni , uważa się że żądanie to sklep uznał za uzasadnione.

Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna .

 Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności.

8. Reklamacji podlegają wyłącznie usterki powstałe bez winy klienta. W przypadku stwierdzenia usterki ewidentnie zawinionej przez klienta, sklep zastrzega sobie wycofanie z określonych powyżej zobowiązań.

Reklamacji nie podlegają zniszczenia opakowania i jako takie nie mogą być powodem reklamacji.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r.( Dz. U. z 2014r. poz. 827 ) o prawach  konsumentów , Klient będący  konsumentem  ,  dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14  dni od daty zawarcia umowy. Konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy pod adresem sklepu. Wzór formularza do odstąpienie od umowy przez konsumenta  określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o prawie  odstąpienia  od umowy przez  konsumenta  zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Zwracane przez konsumenta towary muszą być kompletne, nie mogą być pozbawione opakowań i pełnej dokumentacji otrzymanej wraz z rzeczą sprzedaną . Oprogramowania komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 

3. Sklep.komako.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania od konsumenta informacji  o odstąpieniu od  umowy.

4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest program komputerowy lub nagrania dźwięków  dostarczone w zapieczętowanym  opakowanie, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi także w przypadku dostarczenia towaru handlowego w zapieczętowanym opakowaniu ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po jego dostarczeniu.  

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w sklepie.komako.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie KOMAKO Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest KOMAKO Spółka z o. o., z siedzibą w Szczecinie ul. Mieszka I-go 82-83, z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail rodo(at)komako.pl podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu odwołania zgody; Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach w Rzeczpospolitej Polskiej

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich usunięcia.

§ 7 Zwrot sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. 180 poz. 1495) Klient (konsument) chcący korzystać z możliwości zwrotu zużytego sprzętu może go zwrócić pod adresem sklepu (lista adresów na stronie www.komako.pl w sekcji Kontakt).

2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a KOMAKO Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. 

2. Towary proponowane na stronach sklepu.komako.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacja zamieszczone na stronach sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep.komako.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe z winy klienta w zamówieniach. 

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994r. (Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 t.j. z późn. zm.), przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) .

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja  2018 roku.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty wskazanej przez sklep.komako.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklep.komako.pl 

8. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na postawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Załączniki do regulaminu:

  1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy
  2. Załącznik nr 2 – Pouczenie dla konsumentów o odstąpieniu od umowy
Scroll to Top